Hovrätten fastställer straffet för de två poliser som förra året dömdes till vardera ett års fängelse av Lunds tingsrätt för att ha misshandlat och satt dit en oskyldig man. De båda poliserna ska även betala skadestånd till mannen.

Polisemblem Bild: iStock.com/bildfokus

Det var en natt i mars 2021 som två poliser olovligen tog sig in i en berusad mans bostad i Landskrona. Inne i bostaden sprutade poliserna pepparsprej i mannens ansikte, sparkade på honom och dunkade hans huvud i golvet. Därefter satte de handfängsel på honom och grep honom för hot mot tjänsteman.

Mannen nekade till anklagelserna om hot mot tjänsteman. Han meddelade också sin försvarare att han hade en övervakningskamera monterad i hallen där händelsen inträffade.

Mycket riktigt hade övervakningskameran spelat in hela händelseförloppet i mannens bostad. Ingenstans i filmen från övervakningskameran hörs något hot uttalas från mannen. I slutet av filmen kan man även höra hur de båda poliserna diskuterar vilket brott de ska sätta dit mannen för. De hörs bland annat viska “vi säger att han hotade att döda oss”.

Efter händelsen inkom poliserna dessutom med ett skadeståndskrav mot mannen på vardera 7 500 kr för kränkningen gällande det påstådda hotet.

Förra sommaren dömdes de båda poliserna till vardera ett års fängelse av Lunds tingsrätt för olaga frihetsberövande, falsk angivelse, misshandel och hemfridsbrott. Den ena polisen dömdes även för dataintrång då han långt efter händelsen sökt på ärendet i polisens system.

Polisernas advokat överklagade domen till hovrätten. Nu har hovrätten fattat sitt beslut och fastställer tingsrättens dom. Fängelsestraffet på vardera ett år för poliserna kvarstår således. I hovrättens dom går att läsa hur allvarligt de ser på brotten som poliserna begått: “med hänsyn till det höga straffvärdet kan annan påföljd än fängelse inte komma i fråga”.

De båda poliserna kommer också att skiljas från sina anställningar som poliser. Detta anses lindrande för straffet och förklarar varför det inte blev längre än ett års fängelse. Ett års fängelse motsvarar minimistraffet för olaga frihetsberövande som har en straffskala på lägst ett och högst tio års fängelse.

ANNONS FÖR VÅRA EGNA BÖCKER Demonerna på internet

Däremot justeras skadeståndet som poliserna ska betala mannen. I tingsrätten blev skadeståndet fastställt till 116 100 kr som de båda poliserna skulle betala solidariskt till mannen. Detta har nu justerats till 105 500 kr.

I hovrättens dom går också att läsa att poliserna efter kontakt med ledningscentralen samt frun borde ha förstått att mannen visserligen var berusad och otrevlig men att han inte hade begått någon brottslig gärning. Polisernas uppgift var således endast att medla mellan makarna.

Poliserna har också hävdat att mannen slog sönder rutan i ytterdörren från insidan och att de uppfattade detta som hotfullt. Oavsett vem som krossade rutan skriver hovrätten att det i sammanhanget inte kan jämställas med en hotfull handling, då det skedde inifrån lägenheten bakom den låsta ytterdörren.

Brotten som poliserna begick

De brott som poliserna begick är alla allvarliga med fängelse i straffskalan. I tingsrättens dom beskrivs också det allvarliga i att poliserna har trängt in mannens bostad utan laglig grund. Bostaden är en plats där man ska kunna känna sig trygg.

Så här står det i brottsbalken om de brotten som poliserna begick:

3 kapitlet: Om brott mot liv och hälsa

5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

4 kapitlet: Om brott mot frihet och frid

2 § Den som i annat fall än som sägs i 1 eller 1 a § för bort eller spärrar in någon eller på annat sätt berövar honom eller henne friheten, döms för olaga frihetsberövande till fängelse, lägst ett och högst tio år.

6 § Den som olovligen tränger in eller stannar kvar i någon annans bostad eller annat liknande boende döms för hemfridsbrott till böter eller fängelse i högst ett år. För hemfridsbrott döms även den som olovligen tränger in eller stannar kvar i en trädgård, på en gårdsplan eller på en annan liknande plats som tillhör bostaden eller boendet.

9 c § Den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift.

15 kapitlet: Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga

6 § Den som anger en oskyldig till åtal med uppsåt att han eller hon ska bli dömd till ansvar, döms för falsk angivelse till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa döms för ringa falsk angivelse till böter eller fängelse i högst sex månader.

Vidare läsning

I artikeln från förra året finns hela händelseförloppet beskrivet, tillsammans med en transkribering av polisernas samtal om vilket brott de skulle sätta dit mannen för. Här finns också utdrag från WhatsApp-chatten där poliserna skröt om det inträffade.

Uppdatering 2023-07-18: Poliserna har överklagat till högsta domstolen.